Ogólne warunki świadczenia usług - Special Space

Ogólne warunki świadczenia usług

 1. Ogólne warunki świadczenia usług mają zastosowanie do usług realizowanych przez Special Space, z zastrzeżeniem wyłączenia, że Special Space wraz z Klientem postanowią inaczej przez zawarcie pisemnej umowy.
 2. Świadczeniodawcą na podstawie niniejszych warunków jest Special Space Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85 – 703) przy ul. Kijowskiej 44, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy Wydział XIII KRS pod numerem: 0000703732, posługującą się numerem NIP: 5542957257, numerem REGON: 368736612, dysponującą kapitałem zakładowym w wysokości: 50.000,00zł (dalej: Special Space).
 3. Special Space świadczy usługi z najwyższą starannością przyjętą przy realizacji w szczególności stron WWW, sklepów online, platform internetowych, identyfikacji wizualnej, copywriting’u, rzetelnie i terminowo.
 4. Special Space świadczy usługi o charakterze projektowym, graficznym, programistycznym reklamowym itp.
 5. Każdorazowo szczegółowy zakres prac i usług oraz harmonogram prac Special jest określany w odrębnym dokumencie, tj. formularza zamówienia lub umowie.
 6. Realizacja całości Usług Special Space na rzecz Klienta nastąpi najpóźniej w terminie wskazanym przez Special Space, chyba że opóźnienie będzie wynikać z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub z innych przyczyn nie dotyczących Special Space.
 7. Special Space odpowiada za legalność oraz bezpieczeństwo użytkowania wszystkich dostarczonych elementów składających się na przedmiot zamówienia, z wyłączeniem elementów, które będą dostarczane przez
  Zamawiającego.
 8. Warunkiem realizacji przedmiotu zamówienia przez Special Space jest zapewnienie przez Klienta należytej współpracy z Special Space w wykonywaniu przyjętych przez niego obowiązków, w szczególności poprzez
  udostępnianie Special Space niezbędnych danych, informacji, materiałów koniecznych do wywiązania się przez Special Space z jego zobowiązań.
 9. Warunkiem przystąpienia do realizacji i wdrażania projektów i materiałów jest uprzednie pisemne (w tym w formie e-mail) zaakceptowanie przez Klienta formy, treści jak i harmonogramu wykonania.
 10. Special Space świadczy usługi na rzecz Klientów samodzielnie lub za pośrednictwem podwykonawców.
 11. Klient uprawniony jest do wskazywania zmian i poprawek w zatwierdzonych projektach reklamowych, w tym projektach graficznych i stron internetowych, w trakcie ich realizacji pod warunkiem pokrycia wszelkich wynikłych z tego tytułu kosztów i wyrażenia zgody na zmianę harmonogramu, o ile taka zmiana będzie konieczna.
 12. W przypadku zlecenia przez Klienta prac obejmujących etapy projektowe oraz realizacyjne, w tym stron internetowych, Special Space przedstawi zgodnie z harmonogramem projekt graficzny, pod warunkiem uprzedniego udostępnienia przez Klienta wszelkich materiałów istotnych dla rozpoczęcia prac nad przedmiotem zamówienia. Materiały te zostaną przekazane w formie elektronicznej, lub innej uzgodnionej przez Strony, na adres: bok@specialspace.pl lub inny wskazany przez przedstawiciela firmy Special Space adres e-mail. W tej samej formie Klienta przedstawi swoje uwagi oraz wskaże elementy, które w jego ocenie wymagają zmiany lub zaakceptuje przedstawiony projekt. Konsekwencją braku reakcji w terminie 3 dni roboczych będzie uznanie przez Special Space, iż Klient nie wnosi zastrzeżeń i akceptuje przedstawiony projekt graficzny.
 13. Special Space zastrzega prawo do jednostronnego modyfikowania zakresu, specyfikacji, wizualizacji świadczonych Usług, w tym również zaakceptowanych uprzednio przez Klienta, w celu ich optymalizacji, w każdym czasie, co nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty wynagrodzenia.
 14. Wszelkie czynności Special Space realizuje w dni powszednie w godzinach 9:00 – 17:00, zaś ewentualne prace wykonywane na wyraźne życzenie Klienta mogą odbywać się poza wskazanym czasem, z zastrzeżeniem konieczności uprzedniego ustalenia zasad wynagradzania.
 15. Special Space świadczy usługi odpłatnie. Kwota należna za ich realizację jest ustalana każdorazowo na etapie uzgadniania zlecenia i będzie powiększana o należny podatek od towarów i usług.
 16. Special Space nie ingeruje w treści umieszczone na witrynie internetowej, chyba że ingerencja jest przedmiotem zamówienia
 17. Wszelkie prace, które będą realizowane poza zleceniami będą rozliczane według rzeczywistego czasu pracy Special Space nad daną czynnością. Jedna godzina pracy to kwota 150 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), do której należy dodać podatek od towarów i usług w przewidzianej wysokości. Faktura VAT wystawiona z tego tytułu będzie płatna w terminie 7 dni. Strony mogą indywidualnie ustalić, przed realizacją danej czynności inną stawkę.
 18. Kwoty za realizację usług realizowanych w ramach zlecenia będą dzielone zgodnie z harmonogramem płatności ustalonym każdorazowo w danym Zleceniu.
 19. Poszczególne kwoty będą płatne z góry w terminie 7 dni od daty wystawienia przez Special Space faktury VAT, z zastrzeżeniem, iż zapłata jest warunkiem przystąpienia do danego etapu pracy. W zleceniu Strony mogą przyjąć odmienną zasadę realizacji płatności
 20. Zaakceptowany przez Klienta kosztorys upoważnia Special Space do rozpoczęcia prac, zakupu koniecznych elementów, a także w przypadku wystąpienia potrzeby zaangażowania modeli oraz innych osób, to również do zawarcia z nimi stosownych umów w celu wykonania zaakceptowanego zakresu prac.
 21. Transakcje realizowane między Stronami, stosownie do decyzji Special Space, mogą być ubezpieczone lub będą podlegały factoringowi – do odwołania, na co Klient wyraża zgodę.
 22. W przypadku uchybienia przez Klienta terminowi płatności wynikającemu z faktury VAT, Special Space jest uprawniony do obciążenia Zamawiającego odsetkami ustawowymi z tytułu opóźnienia za czas od dnia wymagalności danej faktury VAT do dnia zapłaty i kosztami dochodzeni roszczeń w wysokości.40 EUR za każdą fakturę, w przeliczeniu na złote polskie według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. Podstawa prawna art. 10, ust. 1 Ustawy z dnia 08.03.2013r o terminach zapłaty w transakcjach handlowych.
 23. Wynagrodzenie należne Special Space zostanie powiększone o koszty niezbędne dla prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli dla jego wykonania konieczne będzie nabycie elementów od Podmiotów trzecich, to Special Space uprawniony jest do takiego zakupu, z zastrzeżeniem późniejszego obciążenia takim kosztem Zamawiającego.
 24. Special Space zastrzega sobie prawo do zawieszenia świadczenia usług w przypadku nieopłacenia usług w terminie określonym na fakturze.
 25. Przeniesienie praw autorskich wymaga odrębnych ustaleń między Special Space a Klientem.
 26. Special Space zobowiązuje się do zachowania poufności co do wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
 27. Administratorem danych osobowych Klienta, jego przedstawicieli, pracowników lub współpracowników przetwarzanych w związku z realizacją usług jest Special Space.
 28. Klient niniejszym upoważnia Special Space do wykorzystania przekazanych materiałów oraz praw na dobrach niematerialnych przysługujących Klientowi, na cele stworzenia przez Special Space materiałów reklamowych i promocyjnych, objętych zamówieniem.
 29. Klient udziela Special Space na okres współpracy, niewyłącznej licencji na korzystanie z dostarczonych lub udostępnionych Special Space materiałów, znaków towarowych lub graficznych, sloganów, zapewnień lub oświadczeń w celu realizacji przedmiotu zamówienia.
 30. Klient udostępni Special Space informacje techniczne dotyczące jego witryny internetowej oraz do niej dostęp.
 31. Klient nie jest upoważniony do udostępniania osobom trzecim loginów i/lub haseł, adresów dostępowych do CMS udostępnionych przez Special Space.
 32. W przypadku, gdy Klient zleci działanie, co do którego Special Space ma zastrzeżenia w zakresie dopuszczalności działania oraz możliwości naruszenia praw osób trzecich, Special Space powiadomi o tym fakcie Klienta, zaś warunkiem dalszej realizacji zamówienia jest potwierdzenie przez Klienta uprzednio wydanego zlecenia.
 33. Special Space może zawiesić realizację przedmiotu zamówienia lub w ogóle zaprzestać w przypadku, gdy Klient narusza postanowienia Warunków.
 34. Special Space może w każdym czasie i bez podania powodu zakończyć współpracę z Klientem, w takim przypadku Special Space rozliczy się z Klientem, zwracając niewykorzystaną część Wynagrodzenia.
 35. Special Space w celu autopromocji ma prawo do powoływania się na projekty stworzone dla Klienta, w tym w szczególności do powoływania się na te projekty we własnych materiałach reklamowych.
 36. Klient pokryje wszelkie wydatki i naprawi szkody poniesione przez Special Space w związku z roszczeniami osób trzecich, a dotyczącymi realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie, w jakim szkoda Special Space dotyczy bezpośrednio lub pośrednio działania lub zaniechania Klienta oraz osób działających w jego imieniu. Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji naruszenia przez Klienta prawa do znaku towarowego, firmy, logotypów, praw autorskich, dóbr osobistych lub innych.
 37. Special Space nie ponosi odpowiedzialności za stan przedsiębiorstwa Klienta.
 38. Special Space zastrzega prawo do obciążenia Klienta kosztami dochodzenia należności, w tym kosztami działań windykacyjnych..
 39. Special Space może dokonać przelewu wierzytelności wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia na rzecz osób trzecich, bez pisemnej zgody Klienta.
 40. Klient wskaże przedstawiciela upoważnionego do jego reprezentowania w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia, dokonywania wszelkich uzgodnień, jakie okażą się niezbędne przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia. Zmiana przedstawiciela wymaga pisemnego powiadomienia drugiej strony.
 41. W kwestiach nieuregulowanych Warunkami zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 42. Wszelkie spory powstałe w wyniku wykonywania bądź interpretowania niniejszych Warunków będą rozwiązywane w drodze negocjacji, a w razie nie osiągnięcia porozumienia, przez Sąd właściwy ustalony na zasadach ogólnych Kodeksu postępowania cywilnego.
Zapraszamy do współpracy
Chcesz zaistnieć w Internecie?
Sprawdź nas! Zapraszamy do współpracy.
Kontakt

bok@specialspace.pl
+48 792 777 707

Biuro projektowe

ul. Dworcowa 13/U7,
85-009 Bydgoszcz

Siedziba

Special Space Sp. z o.o.
ul. Kijowska 44,
85-703 Bydgoszcz
NIP: 5542957257